Reserveer direct

PDF Afdrukken E-mailadres

H U U R V O O R W A A R D E N

Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden behorend bij de huurovereenkomst van Camper & vouwwagenverhuur Amerongen VOF, hierna te noemen C&VA.
Huurders die een camper huren van C&VA conformeren zich aan deze algemene voorwaarden.

Art. 1    Toepasselijkheid.

a. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van al onze offertes, aanbiedingen en huurovereenkomsten.
b. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de andere daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
c. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

 Art. 2    Totstandkoming, duur en einde van de huurovereenkomst.

 Totstandkoming overeenkomst
Huurder dient het verhuurcontract na ontvangst te ondertekenen en samen met een kopie van het rijbewijs (van alle bestuurders!) te retourneren binnen 7 dagen na ontvangst, anders kan de reservering niet gegarandeerd worden. C&VA is pas verplicht tot uitvoering van de huurovereenkomst, nadat de huurovereenkomst door beide partijen is ondertekend en de huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom heeft voldaan binnen de in de overeenkomst daarvoor gestelde termijnen.

 Aanvang huurperiode
De verhuurperiode begint vrijdag 16.00 uur en eindigt vrijdag 10.00 uur. Indien de camper tijdig gereed staat kan deze in overleg zonder bijkomende kosten eerder worden afgehaald.

 Annulering
Bij annulering is de huurder verschuldigd:

  • 20% van de huursom tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode
  • 50% van de huursom tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode
  • 90% van de huursom binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode
  • 100% bij aanvang van de huurperiode
    Het eerder terugbrengen van de camper / kampeerauto zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

 Einde huurperiode
Huurder is verplicht de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt aan C&VA terug te bezorgen, tenzij vooraf tussen de huurder en C&VA een verlenging van de huurtermijn is overeengekomen.
Overschrijding van de huurperiode zonder vooraf overleg met verhuurder is nadrukkelijk verboden. Hiervoor wordt de huurder € 300,- per dag extra in rekening gebracht onverminderd de eventuele door C&VA verder te lijden schade en te maken kosten.

 Ontbinding overeenkomst
C&VA is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen in de volgende gevallen:
*     Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
*     Bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder
*     Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslaglegging op de gehuurde camper. Zie in deze ook art. 7 van deze AV.
*     Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
*     Indien door grote schade of vermissing de gehuurde camper niet inzetbaar is.

 Art. 3    Huurprijzen, betaling en borgsom.

 Huurprijzen
Voor onze verhuurprijzen wordt verwezen naar de beschikbaarheidkalender op onze website. De verhuurprijzen zijn gebaseerd op één volledige week en de bedragen zijn incl. BTW. De verhuurprijzen zijn exclusief brandstof.

 Waarborg
De waarborgsom bedraagt voor de huurperiode € 1000,00 en moet contant worden voldaan of per bankoverschrijving uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de verhuurperiode.
Indien bij inlevering mocht blijken dat er schade aan of in de camper is ontstaan, er te veel kilometers zijn gereden, er verkeersboetes zijn opgelopen, de camper niet schoon is of niet met een volle diesel tank is ingeleverd, zal verrekening plaatsvinden met de waarborgsom conform de huurvoorwaarden.
De waarborgsom zal 2 weken na terugkomst van de camper aan de huurder worden teruggestort op de rekening waarvan het door de huurder is overgemaakt.
Indien verkeersboetes, opgelopen tijdens deze verhuurperiode, later worden ingediend, worden deze bij huurder in rekening gebracht.

 Vrije Kilometers
Bij camperhuur van een volle week zijn 1500 vrije kilometers inbegrepen. Bij camperhuur voor een weekend zijn 600 vrije kilometers inbegrepen. Bij camperhuur voor een midweek zijn 800 vrije kilometers inbegrepen. Voor extra kilometers zal  € 0,20 per kilometer in rekening worden gebracht. In het hoogseizoen (min. 3 weken) heeft u onbeperkte kilometers.

 Betaling
50% van het totale huurbedrag dient te worden voldaan bij ondertekening huurcontract of binnen 7 dagen na dagtekening te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer 3904.84.326 t.n.v. Camper & vouwwagenverhuur Amerongen. Na ontvangst van dit bedrag is de reservering pas definitief. De resterende 50% van de totale huursom dient te zijn bijgeschreven op bovengenoemd bankrekeningnummer uiterlijk 1 maand voor aanvang van de huurperiode.

 Art 4.    Ingebruikneming en inlevering van het gehuurde.

 Ingebruikneming
a. Indien door welke oorzaak dan ook verhuurder niet in staat zal zijn het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht hetzij binnen 24 uur na het afgesproken tijdstip van ingebruikneming, in overleg met huurder, een ander gelijkwaardig voertuig aan huurder ter beschikking te stellen, hetzij de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
b. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van lid 1 van dit artikel zal C&VA de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van huurprijs en waarborgsom onmiddellijk restitueren.
c. Indien de camper, wegens omstandigheden later beschikbaar is, kan slechts aanspraak worden gemaakt op teruggaaf van de huursom van het aantal verloren dagen.
d. Onze campers worden schoon, voorzien van een volle brandstoftank en met lege watertanks aan de huurder meegegeven. Tot de standaarduitrusting van de camper behoren verder stuurbekrachtiging,    1 of 2 gasflessen, kachel, koelkast, gasboiler,badkamer met toilet en wastafel, accu,s, 220 volt, aansluitbekabeling (40 meter), schoon- en vuilwatertank, stereo/radio/cd, zonneluifel, fietsendrager, watervulslang, toiletvloeistof, technische basiskit, brandblusser en een Europese Campingsgids. 
e. Bij het afhalen van de camper krijgt u een volledige instructie en uitleg over de werking van de camper en worden de benodigde papieren uitgereikt.

 Inlevering
De camper dient schadevrij en van binnen goed schoon afgeleverd te worden. Het reinigen van de buitenkant van de camper zal worden gedaan door C&VA. Bij niet schoon inleveren zal € 150 in mindering worden gebracht op de waarborgsom. De schoon/vuilwater- en toilettank dienen te zijn geleegd voordat de camper wordt ingeleverd. Voor het niet ledigen en reinigen van het chemische cassettetoilet zal een tarief van € 200, - berekend worden en ingehouden worden van de totale waarborgsom.

De huurder is verplicht bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan C&VA. Indien blijkt dat de betaalde waarborgsom niet toereikend is en eventuele schades die buiten de WA-Casco verzekering vallen en ontstaan zijn tijdens de huurperiode zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door C&VA, boven de waarborgsom contant aan C&VA ter hand stellen.

De camper dient afgetankt te worden ingeleverd. Indien de brandstoftank niet volledig is gevuld is huurder de brandstofkosten van het afvullen met daarbovenop € 25,- verschuldigd. 

Art. 5    Gebruik van het gehuurde.

a. Bestuurder moet minimaal 23 jaar zijn en drie jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Bij reservering is legitimatie d.m.v. een kopie van het identiteitsbewijs een voorwaarde. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat zijn of haar gegevens kunnen worden geverifieerd.
b. Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt.
Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen.
c. Alleen de met namen genoemde personen in het verhuurcontract mogen de camper besturen.
d. De huurder is verplicht bij schade, ontvreemding, vermissing, etc. van de camper direct politie aangifte te doen en proces verbaal te laten opmaken.
e. Huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.
f.  Het meenemen van personen, niet behorend tot het reisgezelschap van de huurder(s), is niet toegestaan.
g. Het is huurder uitdrukkelijk verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s enz. of voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan of de belangen van C&VA kunnen worden geschaad.
h. Het is niet toegestaan om de camper te gebruiken voor het bezoeken van festivals of te gebruiken te verblijven op een festivalterrein of –camping zonder overleg met C&VA.
i. Alle landen die op de groene kaart staan vermeld mogen met de camper worden bezocht. Dit zijn de landen van West- en Oost-Europa, met uitzondering van Albanië en landen waar een negatief reisadvies voor is afgeven.
j.  Roken is niet toegestaan in de camper. Bij overtreding zal de volledige borgsom worden ingehouden.
k. Huisdieren zijn in de camper niet toegestaan, met uitzondering van de camper die daarvoor door ons speciaal is bestemd. Bij overtreding zal de volledige borgsom worden ingehouden.


Art. 6    Kosten en reparaties tijdens de huurperiode.

Kosten die verband houden het gebruik van de camper, zoals diesel, extra motorolie, koel- en remvloeistof, reparatie van banden etc., zijn voor rekening van de huurder. Huurder krijgt de camper met volle dieseltank mee en dient deze met volle tank te retourneren.

Ondanks het feit dat onze campers goed worden onderhouden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 150,- uit laten voeren. Dit dient te geschieden door een erkend autobedrijf en bij voorkeur door een dealer van het merk van de camper. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te alle tijde vooraf contact met C&VA worden opgenomen en goedkeuring worden gevraagd. Op naam van C&VA gestelde originele en gespecificeerde nota's worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald. Vergoeding is uitgesloten als de kosten zijn veroorzaakt door ondeskundig gebruik of indien de huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparaties het gevolg zijn van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst.

Indien schade of een defect ontstaat, waardoor de camper niet meer rijdbaar is, zal C&VA waar mogelijk trachten een vervangende camper in te zetten, hierop kan echter nooit aanspraak worden gemaakt. Bij iedere aanrijding waarbij sprake is van schade en of beschadiging dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient u C&VA binnen 24 uur telefonisch of anderszins op de hoogte te stellen. Het proces-verbaal en het ingevulde Europese schadeformulier dienen door de huurder bij het einde van het huurcontact direct aan C&VA ter hand te worden gesteld.

Door onze verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of bedwelmende middelen dat hij niet in staat moet worden geacht de camper te besturen, het laten besturen en rijden door (op grond van art. 5 van de deze AV) niet bevoegde personen, door in beslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder. De huurder vrijwaart C&VA onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.

Art. 7    Beslaglegging en/of vermissing van de camper.

Huurder verbindt zich verhuurder onverwijld na het gebeurde, in kennis te stellen van eventuele beslaglegging op het gehuurde, van het feit dat het gehuurde geheel of gedeeltelijk uit de macht van huurder is geraakt, van het feit dat derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of van enige andere omstandigheid, die de belangen van verhuurder kan schaden.
In alle gevallen doet huurder terstond aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het opmaken van een proces-verbaal, waarvan eveneens terstond een kopie aan verhuurder ter beschikking dient te worden gesteld.

Art. 8    Verzekering en eigenrisico.

De camper is WA+ Casco (all risk) verzekerd, inclusief een inzittende verzekering en Aveco pechhulp module:  voertuighulp Nederland en Europa, vervangende kampeerauto bij zowel pech als ongeval, repatriëring bij pech als ook bij uitvallen huurder / bestuurder. 

Het eigen risico voor de huurder bedraagt maximaal EUR 1000,00 per schadegeval, ook bij ruitbreuk.

Schade/diefstal aan het interieur, radio/CD, eventuele navigatie apparatuur, zonneluifel, fietsenrek en banden wordt niet vergoed door de verzekering en is voor risico van de huurder,  behoudens normale slijtage en gebruikssporen. 

Wij adviseren u een goede reis-en annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan via ons bij Aveco maar kunt u ook doen via uw eigen verzekering of ANWB.

Art. 9    Aansprakelijkheid C&VA.

C&VA is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde auto, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van C&VA, in welk geval de aansprakelijkheid van C&VA is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is C&VA nimmer aansprakelijk de huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

C&VA is in het bijzonder niet aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit de volgende omstandigheden:
*     Overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
*     Beëindiging van de huurovereenkomst door C&VA op basis van artikel 2 van deze algemene voorwaarden.
*     Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.
Huurder vrijwaart C&VA onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.

 Art. 10  Aansprakelijkheid van de huurder.

a. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor C&VA reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.
b. Huurder zal, zonder enige reserve de door C&VA geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat C&VA deze kosten en schaden bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan C&VA recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
c. Ten last van de huurde komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die C&VA voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.
d. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door huurder en/of inzittenden niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. In dat geval heeft huurder geen recht op restitutie van de gehele door hem voldane huurprijs of een gedeelte daarvan.

 Overige bepalingen

Bezichtiging
Het is mogelijk om na afspraak de camper te bezichtigen.

Achterlaten auto tijdens vakantie
Gedurende de periode van uw camperreis bieden wij u voor uw eigen auto een gratis parkeerplaats aan. Deze parkeerplaats is ’s nachts afgesloten. De auto staat echter wel voor eigen risico geparkeerd.

Minimale huurperiode
In de maanden juli en augustus geldt in principe een minimale verhuurperiode van twee weken. In de overige maanden verhuurperiode en wisseldagen in overleg.

Wasstraat
Het is niet toegestaan de camper in de wasstraat te reinigen.